Pro studenty

Témata bakalářských a diplomových prací pro školní rok 2023/2024

 

Vedoucí práce Téma
Lucie Plíhalová (KCHB) Magisterské práce:

Příprava derivátů cytokininů řízených světlem.

 

Helena Kordinová (LRR) Bakalářské práce:

Neuroprotektivní aktivita Astragalosidu IV v in vitro modelech neurodegenerativních poškození.

 

Michal Karady (LRR) Bakalářské/Diplomové práce:

Zkoumání nového fytohormonu melatoninu v rostlinách.

Efekt klíčových komponent rostlinného metabolizmu na hladiny fytohormonů.

 

Martin Hönig (KCHB) Bakalářské/Diplomové práce:

Chemicky indukovaná rezistence rostlin v boji proti biotickému a abiotickému stresu.

 

Veronika Turečková Bakalářské/Diplomové práce:

Optimalizace metody pro stanovení ABA-AAs v rostlinném materiálu.

 

Karel Doležal (KCHB) & Iva Smýkalová (Agritec Šumperk) Bakalářské/Diplomové práce:

Aplikace nových růstových regulátorů v procesu in vitro regenerace u prašníkových a mikrosporových kultur (konopí, hrách)

In vitro grafting – metodické postupy u luskovin.

 

Petr Mlejnek (ÚNA LF UP) Bakalářské/Diplomové práce:

Mechanismy lékové rezistence u nádorových buněk

Kontakt: mlejnek_petr@volny.cz nebo petr.mlejnek@upol.cz

Regulace buněčné smrti nádorových buněk

Kontakt: mlejnek_petr@volny.cz  nebo petr.mlejnek@upol.cz

Antioxidanty, oxidativní stres a proliferace nádorových buněk

Kontakt: mlejnek_petr@volny.cz nebo petr.mlejnek@upol.cz

 

Aleš Pěnčík (LRR)

 

Bakalářské/Diplomové práce:

Přirozený výskyt dioxIAA v rostlinách. Konzultant: Asta Žukauskaitė

 

David Kopečný (LRR) Bakalářské/Diplomové práce:

Klonovaní, exprese a charakterizace nových aldehyddehydrogenas (z rodiny 6 nebo rodiny 23) podílejících se na detoxifikaci reaktivních aldehydů

 

Jana Oklešťková (LRR) Bakalářské/Diplomové práce:

Biosyntéza brassinosteroidů

 

Federica Brunoni (LRR) Bakalářské/Diplomové práce:

Vývoj metody pro detekci enzymatické hydrolýzy kyselých fytohormonů (Development of a new method for the detection of enzymatic hydrolysis of acidic phytohormones). Konzultant: David Kopečný, Asta Žukauskaitė

Vývoj metody pro detekci enzymatické oxidace auxinů a příbuzných látek (Development of a new method for the detection of enzymatic oxidation of auxins and related compounds). Konzultant: David Kopečný, Asta Žukauskaitė

Molekulární klonování, exprese a enzymatická charakteristika nových dioxygenas z mechu Physcomitrium patens (Molecular cloning, expression and enzymatic characterization of novel dioxygenases from the moss Physcomitrium patens). Konzultant: Aleš Pěnčík

 

Jakub Hajný (LRR) Bakalářské/Diplomové práce:

Hledání nových genů pro vnímání tlaku v rostlinách pomocí genetického screenu

 

Danuše Tarkowská (LRR) Diplomová práce:

Studium sterolů během ontogeneze jednoděložných rostlin

 

Michal Kaleta (LRR) Bakalářská práce

Optimalizace metody pro stanovení oxysterolů

 

Chao Zhang (LRR) Bakalářské/Diplomové práce:

Characterization of phytohormones from plant tissues using ion mobility mass spectrometry imaging

 

Radek Jorda (LRR) Bakalářské/Diplomové práce:

Molekulární lepidla: dopad degradace cyklinu K na proliferaci nádorových buněk

 

Ludmila Ohnoutková (LRR), Tomáš Vlčko (LRR) Bakalářská práce/diplomové práce

Epigenetická regulace exprese transgenu phyA.

Detekce mutací genu Pil1 u ječmene vyvolaných CRISPR/Cas9.

Příprava transgenních linií ječmene s reportérovými geny k vizualizaci exprese HvABCG1.

Příprava transgenních linií ječmene s reportérovými geny k vizualizaci exprese HvABCG2.

Příprava transgenních linií ječmene s reportérovými geny k vizualizaci exprese HvABCG3.

Příprava transgenních linií ječmene s reportérovými geny k vizualizaci exprese HvABCG4.

 

Ondřej Plíhal (LRR) Bakalářská práce

Příprava a testování expresních konstruktů genu AHK3 pod kontrolou nativního a konstitutivního promotoru

Diplomová práce

Screening mutagenizované populace a charakterizace SNP v genu pro ENT3 udělujícím rezistenci na 5-fluorouridin

 

Radoslav Koprna (KCHB) Bakalářské/Diplomové práce:

Aplikace antigiberelinových derivátů v obilninách za účelem regulace délky rostlin

Srovnání biologického účinku mesylátů cytokininů s volnou formou CK derivátů

Vliv aminokyselin ve formě hydrolyzátů na výnos a stresuodolnost pšenice

Využití hydrolýzy, pro výrobu přípravku s optimálním složením L-Aminokyselin a jeho aplikace v obilninách

Využití hydrolýzy, pro výrobu přípravku s optimálním složením L-Aminokyselin a jeho aplikace v olejninách

Možnosti příjmu křemíku obilninami a jeho vliv na pevnost stébla a výnos zrna

Využití allicinu v systému pěstování plodin a jeho vliv na zdravotní stav a výnos plodin

 

Jitka Široká (LRR) Bakalářské/Diplomové práce:

Stanovení látek ovlivňujících imunitu rostlin

 

Asta Žukauskaitė (KCHB)

 

Diploma/Bachelor thesis

Nové metabolity auxinů: syntéza a přirozený výskyt v rostlinách (Putative auxin metabolites: synthesis and abundance in plants), Konzultant: Aleš Pěnčík, Federica Brunoni

Vývoj metod biochemické syntézy pro výzkum metabolitů fytohormonů (Development of biochemical synthesis methods to access phytohormone metabolites) Konzultant: Federica Brunoni 

 

Martin Fellner (LRR) Bakalářské práce:

Regulace exprese aquaporinů vlivem fytochromů během klíčení semen a růstu hypokotylů rajčete

Diplomová práce

Vliv světla na toleranci rostlin Arabidopsis k suchu

Interakce modrého světla a kyseliny abscisové v odpovědi na abiotický stres, konzultant: Natálie Závorková

 

Václav Mik (KEB) Bakalářské práce/Diplomová práce

Optimalizace protokolu pro přípravu cis-12-oxofytodienové kyseliny pomocí rekombinantních enzymů

Syntéza a biologická aktivita látek interagujících s CDK12 vedoucí k polyubikvitinaci a degradaci cyklinu K

 

Přehled 2023

Přehled 2023

29. – 30. 5. 2023 obhajoby diplomových prací

1. – 3. 6. 2023 SZZ navazující studium

5. – 6. 6. 2023 obhajoby bakalářských prací

7. – 9. 6.2023 SZZ bakalářské studium

6. 6. 2023 přijímací zkoušky na bakalářské studium Experimentální biologie a Experimentální biologie rostlin

12. 6. 2023 přijímací zkoušky na navazujícího studia Experimentální biologie a Experimentální biologie rostlin

23.6. 2023 přijímací zkoušky na doktorské studium Experimentální biologie

Témata bakalářských a diplomových prací pro školní rok 2022/2023

Témata bakalářských a diplomových prací pro EXBIO/EXBIRO 2022/2023

Vedoucí práce

Téma

Jiří Pospíšil

LRR/KCHB

Bakalářská práce:

Biologicky aktivní látky přírodního původu a jejich vliv na rostlinné biosyntetické dráhy

Biologicky aktivní látky přírodního původu a jejich anthelmintická aktivita

Příprava a určení struktury sekundárních metabolitů s makrolidovým skeletem

Diplomová práce:

Biologicky aktivní sekundární metabolity rostlin a jejich deriváty: příprava a jejich vliv na rostlinné biosyntetické dráhy

Biologicky aktivní sekundární metabolity rostlin a jejich deriváty: příprava a jejich antihelmintická aktivita

Příprava a určení struktury sekundárních metabolitů s makrolidovým skeletem

Příprava a studium nových xeno nukleových kyselinJana Oklešťková

LRR

Bakalářské/Diplomové práce:

28-homobrassinosteroidy a jejich prekurzory: biologická aktivita a endogenní výskyt v rostlináchKarel Doležal

KCHB

Iva Smýkalová Agritec Šumeprk

Bakalářské/Diplomové práce:

Aplikace nových růstových regulátorů v procesu regenerace v prašníkových a mikrosporových kulturách.

In vitro grafting – metodické postupy u luskovin.Karel Doležal

KCHB/LRR

Příprava a biologická aktivita nových N-9 substituovaných cytokininových derivátůJiří Voller

KEB

Bakalářské/Diplomové práce:

Genotypování želvušek

Charakterizace obsahových látek želvušek pomocí Ramanovy spektrometrie

Vyhledávání neuroprotektivních látek a látek modulujících stárnutí pomocí vysokoformátového skríninguAleš Pěnčík

LRR

Bakalářské/Diplomové práce:

Optimalizace protokolu pro izolaci membránových organel pomocí gradientové ultracentrifugace.

Studium nových metabolických drah auxinů v rostlinách.Federica Brunoni

LRR

Bakalářské/Diplomové práce:

For BSc: Study of activity of recombinant enzymes controlling phytohormone homeostasis/Studium aktivity rekombinantních enzymů řídících homeostázu fytohormonů.

For MSc: Study of activity of recombinant enzymes controlling phytohormone homeostasis: from cloning to kinetic characterization/Studium aktivity rekombinantních enzymů řídících homeostázu fytohormonů: od klonování po kinetickou charakterizaci.Michal Kaleta

LRR

Bakalářské/Diplomové práce:

Optimalizace metody pro stanovení oxysterolů.Josef Jampílek

KCHB

Bakalářské/Diplomové práce:

Studium biologických vlastností originálních syntetických molekul.Pavel Hladík

LRR

Bakalářské práce:

Odlišné mechanismy pěstování rostlin a jejich vliv na hladinu fytohormonů v rostlinách.Lenka Plačková

LRR

Bakalářské práce:

Vliv délky fotoperiody na endogenní hladiny cytokininů v intaktních rostlinách Arabidopsis thaliana.Michal Karady

LRR

Bakalářské/Diplomové práce:

Stanoveni nového fytohormonu melatoninu v rostlinách.Zhang Chao

KCHB

Bakalářské/Diplomové práce:

Developing mass spectrometry imaging methods for in-situ phytohormone analysis.Ludmila Ohnoutková

LRR

Tomáš Vlčko

Bakalářské práce:

Identifikace RNAi transgenních linií pšenice a jejich charakterizace.Ondřej Plíhal

KCHB

Diplomové práce:

Klonování a analýza signálních sekvencí transportérů rodiny ENT z Arabidopsis thaliana a jejich vlivu na subcelulární lokalizaci.Tomáš Pospíšil

KCHB

Bakalářské/Diplomové práce:

Strigolaktonová mimetika a studium jejich biologické aktivity.

Strigolaktonové analoga a studium jejich biologické aktivity.Radoslav Koprna

KCHB

Bakalářské/Diplomové práce:

 1. Srovnání biologického účinku mesylátů cytokininů s volnou formou CK derivátů na polních plodinách
 2. Vliv ošetření osiva máku biostimulanty na parametry klíčení a změna obsahu fytohormonů
 3. Využití karrikinů v kombinaci s minerální výživou pro zlepšení parametrů vzcházení a zakořenění řepky olejné
 4. Aplikace antigiberelinových derivátů do obilnin za účelem regulace růstu
 5. Vliv pozdní aplikace fytohormonálních CK derivátů na oddálení senescence a hmotnost tisíce zrn u obilnin
 6. Možnosti regulace růstu a desikace ostropestřce mariánského


Radim Simerský

KCHB

Diplomové práce:

Studium rostlinných proteinů interagujících s cyklickými mononukleotidy.Jitka Široká, Ivan Petřík

LRR

Bakalářské/Diplomové práce:

Vývoj metody superkritické fluidní chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro analýzu kyselých fytohormonů v rostlinném materiálu.Ivona Foitová

CEITEC

Karel Doležal

KCHB

Bakalářské práce:

Rostlinná přírodní antiparazitika jejich charakteristika a příprava extraktů pro in vitro testování.Martin Fellener

LRR

Bakalářské práce:

 1. Úloha fytochromů a fytochromového chromoforu v regulaci aniontových kanálů během vývoje a růstu rostlin
  (Role of phytochromes and fytochrome chromophore in regulation of anion channels plant development and growth)
 2. Regulace akvaporinů světlem prostřednictvím fytochromů
  (Light – induced regulation of aquaporins mediated by phytochromes)

Diplomové práce:

 1. Exprese fototropinů vlivem zasolení během klíčení semen v závislosti na kryptochromové signalizaci
  (Salinity-regulated expression of phototropins during seed germination as a function of cryptochrome signaling)
 2. Vliv světla na toleranci rostlin Arabidopsis k suchu
  (Influence of blue light on Arabidopsis tolerance to drought)

Informace ohledně odevzdání závěrečné práce

Vážení studenti.

Informace ohledně odevzdání závěrečné práce.

Výtisky DP nebo BP jsou potřeba dva, v pevné vazbě, logo up být nemusí, tisk jednostranný, nejlépe je práci odevzdat fyzicky J. Mikulíkovi.

Po odevzdání práce získáte zápočet.

Práce musí být nahraná ve stagu. Pouze u prací, které jsou utajené, se práce nahrává po domluvě s J. Mikulíkem. Žádost o utajení práce si vezměte sebou.

U závěrečné práce potřebuji uvést kontakty na vedoucího a oponenta. Jméno, tituly, email a telefon.

Datum nejpozdnějšího odevzdání bakalářské práce je 23.5.2022, diplomové práce 16.5.2022

Zdraví J. Mikulík

Nová výuková video z laboratorních cvičení

Připravili jsme pro studenty několik výukových videí z laboratorních cvičení EMCH2 a CMB.

Experimentální metody chemie 2 (LRR / EMCH2):

Cvičení z molekulární biologie (LRR / CMB):

Laboratorní cvičení na YouTube

Prezenční výuka stále omezená. Připravujeme pro studenty výuková videa z laboratorních cvičení. Již brzy se můžete těšit na nové video s Ivanem Petříkem ke cvičení “Stanovení kofeinu pomocí kapalinové chromatografie-hmotnostní spektometrie” pro předmět „Experimentální metody chemie 2“. A můžete si k němu dát dobrou kávu!

Sledujte nás na Facebooku na YouTube

Odevzdávání závěrečných prací

Milí studenti,

odevzdávejte, prosím, svázané závěrečné práce v termínu!

Pokud to nestihnete, ozvetě se a nahlaste tuto situaci. Nejzazší termín odevzdání svázané práce je den obhajoby.

Kdo nedonese vytištěnou verzi, tak ho nepřipustíme k obhajobě!

Zápočet bude udělen na základě vložení do stagu a zaslání el. verze závěrečné práce na email dr. Jaromíra Mikulíka s kontakty na vedoucího práce, oponenta práce a Vás.

Děkujeme za pochopení.