Pro studenty

Informace o pracovní povinnosti studentů experimentální biologie v souvislosti s COVID-19

Vážení studenti,

chtěli bychom vás upozornit, že po dobu trvání nouzového stavu mají studenti VŠ ve vybraných studijních programech (včetně studentů 1. a 2. ročníku navazujícího studia oboru Experimentální biologie PřF UP) vyhlášenou pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Může se stát, že budete úřady vyzváni k jejich plnění. Základní informace k této povinnosti jsou v příloze. Vysoké školy/fakulty realizující výše uvedené studijní programy musí umožnit studentům plnění pracovní povinnosti (i kdyby se obnovilo vyučování a pracovní povinnost jim trvala).

Studenti jsou povinni uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a uloženou pracovní povinnost vykonávat.

Berte, prosím, případnou výzvu vážně a považujte ji za jedinečnou možnost zapojit se do řešení současné nelehké situace a přitom získat praktické zkušenosti. Chtěli bychom vás ujistit, že vám v případě kolize s vašimi studijními povinnostmi vyjdeme maximálně vstříc.

Dovolte mi, abychom vám poděkovali za práci a pomoc České republice v této obtížné době.

Za studijní obor EXBIO

Prof. Ing. Miroslav Strnad, CSC., DSc.

 

Informace o pracovní povinnosti studentů experimentální biologie v souvislosti s COVID-19 – PDF

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE COVID-19

 

Informace k průběhu výuky studijního programu Experimentální biologie a Experimentální biologie rostlin.

Vzhledem k neutěšené epidemiologické situaci v naší zemi budou přednášky a semináře probíhat online, prostřednictvím nástrojů, které jsou k tomuto účelu přístupny pro vyučující i studenty Univerzity Palackého v Olomouci (MS Teams, ZOOM Meeting, MOODLE a BigBlueButton). Konkrétní technické řešení vám předem sdělí vaši vyučující.

Při realizaci výuky online je třeba dodržovat Manuál a pravidla pro online výuku a zkoušení, tj. zejména aby vyučující včas informovali studenty o přechodu předmětu do online výuky a zachovali platný rozvrh pro zimní semestr.

Laboratorní výuka a cvičení po tuto dobu probíhat NEBUDOU!  Výjimkou jsou studenti studijního programu Experimentální biologie (NMgr.), pro které je povolena osobní přítomnost na klinické a praktické výuce. V případě jakékoli změny budete včas informováni.

Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 se „zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole“!!!


Zpráva PřF UP:
Doporučení k online výuce na PřF od 12. 10. 2020
(pátek 9. říjen 2020, 8:15)

Informace pro studenty posledních ročníků EXBIO a EXBIRO

Mezní termín pro splnění studijních povinností pro absolventské ročníky zůstává tři týdny před státnicemi.

Termín odevzdání BKP práce obajované v červnu je do 1.6.2020 a DP 25.5.2020!   

Práci bude stačit odevzdat v elektronické podobě a informaci o tom dr. jaromíru Mikulíkovi (jaromir.mikulik@upol.cz) s uvedením emailového, případně telefonního kontaktu na vedoucího a navrženého oponenta. Oponent by měl  být schválen prof. Miroslavem Strnadem.

Každý student před výukou, zkouškou nebo konzultací odevzdá vyučujícímu prohlášení o bezinfekčnosti podepsané vždy ke dni, ve který je přítomen na fakultě. Prohlášení o bezinfekčnosti bude k dispozici v listinné podobě na vrátnici budovy PřF, 17. listopadu 1192/12. Je také k dispozici zde (doc | pdf) a student si jej tedy může vytisknout a podepsat v předstihu. Studenti během přítomnosti na fakultě důsledně dodržují pokyny vyučujících.

Bližší informace týkající se výuky na PřF UP v návaznosti na nouzový stav na stránkách Univerzity Palackého.

Postup žádosti studentů, kteří neabsolvovali bakalářské studium Experimentální biologie na PřF UP v Olomouci, o uznání odborné způsobilosti „odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků“ podle zákona č. 96/2004 Sb.

Studující jiných bakalářských oborů v prvním ročníku navazujícího studia předloží žádost o uznání předmětů nutných pro výše uvedenou způsobilost. Tuto žádost odevzdá bezprostředně po zápisu na studium k rukám Ing. Jaromíra Mikulíka. Studující bude o dalším postupu informován individuálně.

Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků pro absolventy

S nemalým uspokojením můžeme ohlásit, že dne 22. září 2016 bylo Ministerstvem zdravotnictví definitivně potvrzeno, že absolventi magisterského studijního oboru Experimentální biologie v prezenční formě studia, kteří započali studium v ročníku 2014/2015, mohou požádat o zpětné přiznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků! (Pokračování textu…)

Témata bakalářských a diplomových prací pro školní rok 2016/2017

Most college students use us if they have trouble aiming to finish a a number of demanding educational task, whether it’s producing a research cardstock, an essay on a certain subject, an expression document, a guide review as well as other process. When looking towards custom writing solutions for guide, you will need to think about no matter whether custom writing paper is completely moral and cannot be considered to be unfaithful for getting educational services.

(Pokračování textu…)

Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Ministerstvo zdravotnictví 2. listopadu 2015 potvrdilo s konečnou platností, že studenti studijního programu Biologie, studijního oboru Experimentální biologie (prezenční forma studia), kteří splní všechny potřebné požadavky, od akademického roku 2015/16 studiem získají odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků.

(Pokračování textu…)

Upozornění – Zadání bakalářské práce

Upozorňujeme studenty 3. ročníku EXBIO, kteří tak již neučinili, že musí do konce listopadu odevzdat řádně vyplněné Zadání bakalářské práce!

Bližší informace poskytuje tajemník pro výuku Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D. (jaromir.mikulik@upol.cz)