Experimentální biologie – doktorské studium

Garant oboru: Prof. Ing. Strnad Miroslav, CSc., DSc.

od školního roku 2015/2016

Doktorské studium „Experimentální biologie“ je určeno absolventům magisterského studia Experimentální biologie a příbuzných chemických a biologických oborů. Doktorandi získají rozšířené a hluboké teoretické znalosti a praktické dovednosti ve všech oborech Experimentální biologie. Budou se zabývat zejména studiem struktury molekul a jejich syntézou, biomolekul, analýzou biologických materiálů, vztahem struktury molekul a jejich biologické aktivity, molekulární biologií genů a jejich expresí v modelových organizmech, molekulární úrovní interakce rostlinných a živočišných organizmů a stresorů, organizací organizmů na buněčné úrovni a interakcí organizmů s cizorodými agens. Ve všech těchto směrech má Laboratoř růstových regulátorů (LRR) bohatou partnerskou spolupráci, která umožňuje doktorandům studovat část problematiky na specializovaných pracovištích v ČR i v zahraničí. Experimentální přístupy jsou kombinovány s přístupy syntetickými, analytickými, genetickými, biochemickými, farmakologickými, buněčnými a molekulárními. Významně se rozvíjí studium problematiky farmakologické a medicínské, zejména vývoj léčiv, které je studováno ve spolupráci s partnery po celém světě. Využívání bioinformatiky a všech biologických a chemických databází je nedílnou součástí studia. Absolvent bude schopen v praxi uplatnit nejnovější vědecké poznatky z oboru Experimentální biologie a příbuzných oborů – genetiky, molekulární a buněčné biologie, fyziologie rostlin, biochemie a farmakologie a dalších. Bude schopen samostatně plánovat výzkumnou činnost v soutěživém prostředí grantových systémů, s kritickým hodnocením získaných výsledků včetně statistické analýzy. Absolvent bude ovládat širokou škálu moderních experimentů na molekulární a buněčné úrovni, včetně technik instrumentální analýzy biologických vzorků. Bude schopen uplatnit a orientovat se v moderních informačních technologiích. Bude schopen získávat a zpracovat nejnovější vědecké informace ze světových elektronických databází. Ovládat sběr a zpracování dat v online zapojení přístrojů k testování validity modelů a k přípravě vlastních graficky a věcně hodnotných prezentací. Studium bude vedeno tak, aby absolvent byl maximálně adaptabilní a dokázal se orientovat i v nových trendech oboru, které bude přinášet postupující doba. Absolventi se uplatní v další akademické kariéře na vysokých školách, jako pracovníci státních i soukromých výzkumných laboratoří v ČR a v zahraničí. Mohou úspěšně plnit úkoly v laboratořích se zaměřením na humánní a veterinární medicínu, farmacii, zemědělství, biotechnologii a oborech ochrany životního prostředí. Budou mít předpoklady stát se vedoucími a organizačními pracovníky výzkumných týmů.