Granty

PROJEKTY EU

www.dotaceeu.cz

EU – Urban Innovative Actions, CLAIRO – Clear AIR and climate adaptation in Ostrava and other cities (2018 – 2022), spoluřešitel Dr. Karel Doležal

Horizon 862858: Zrychlený vývoj vícenásobné stresové tolerance u brambor (ADAPT), program: REA/ B/02 – Udržitelné zdroje pro potravinovou bezpečnost a růst H2020-SFS-2019-2, (2020–2024), řešitel: Prof. M. Teige (Rakousko), spoluřešitel: Prof. M. Strnad (UP)

 

GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY

http://www.gacr.cz/

 

GA22-17435S  – Nové přístupy hmotnostní spektrometrie při studiu rostlinné imunity (2022-2024), Řešitel: doc. O. Novák (ÚEB), Dr. J. Široká (UP)

GA21-07661S – Modulace abiotických stresových reakcí rostlin cestou regulace cytokininových a purinových interkonverzních enzymů (2021-2023), Řešitel: prof. M. Strnad (ÚEB), Dr. D. Kopečný (UP)

GA 20-17984S – Molekulární mechanismy hormonální a světelné signalizace u výhonů a kořenů v reakci na abiotický stres, (2020 – 2022), Řešitel: Prof. P. Hedden (ÚEB), Prof. Martin Fellner (UP)

GA20-22875S – Role organel při regulaci genové exprese a hormonální dynamiky za teplotního stresu a vysokého osvitu, (2020 – 2022), Řešitel: Doc. R. Vaňková (ÚEB), Doc. O. Novák (UP)

GA20-25948Y –  Vliv abiotických stresů na metabolizmus ACC v rostlinách, (2020 – 2022), Řešitel: Dr. M. Karády (UP)

GA20-15621S – Přírodní látky a jejich deriváty pro neuroprotektivní terapii Parkinsonovy choroby, (2020 – 2022),  Řešitel: Dr. Kvasnica (ÚEB),  prof. M. Strnad (UP)

GA20-25308S – Modulace cyklin-dependentních kináz pro cílenou léčbu nádorů s molekulárně-definovanou deregulací G1/S fáze buněčného cyklu, (2020 – 2022), Řešitel: prof. M. Strnad (ÚEB), prof. P. Klener (UK)

GA20-26232S – Interakce mezi chladem a světlem v chladové aklimatizaci Arabidopsis – ontogenní a fylotaktický pohled, (2020 – 2022), Řešitel: Prof. B. Brzobohatý (Mendelu), Dr. J. Grúz (UP)

GA19-10464Y  Izolace nových konjugátů cis-(+)-OPDA/dinor-OPDA a studium jejich biologické aktivity, (2019-2021, GA0/GA), Řešitel: K. Floková (UP)

GA19-00973S – Biologická kontrola rostlinných patogenů s využitím fytohormonů produkovaných mikrořasami, (2019 – 2021), Řešitel: Prof. T. Roitsch (CzechGlobe), Prof. M. Strnad (UP)

GA18-07563S Funkční a strukturní studie rostlinných enzymů zapojených v degradaci cytokininů a detoxifikaci aldehydů (2018-2020, GA0/GA), Řešitel: D. Kopečný, M. Strnad (ÚEB)

GA18-10349S – Biosyntéza a signalizace u giberelinů – identifikace nových cílů pro regulaci růstu rostlin (2018-2020, GA0/GA), Řešitel: P. Hedden (ÚEB), D. Tarkowská (UP)

GA17-14007S – Modulace CDK a příbuzných molekulárních cílů u agresivních nehodkingských lymfomů (2017-2019), Miroslav Strnad

GJ17-21581Y – Homeostáze auxinu na subcelulární úrovni (2017-2021), Aleš Pěnčík

GA17-06613S – Komplexní interakce mezi fytohormony během mrazové aklimatizace (2017-2019, GA0/GA). Řešitel: O. Novák (UP)

GA15-22276S – Příprava transgenních rostlin se zvýšenou rezistencí proti stresu (2015-2017, GA0/GA). Řešitel: L. Ohnoutková (UP)

GA15-15264S – Cílený transport purinových inhibitorů cyklin-dependentních kinas do nádorových buněk (2015-2017, GA0/GP). Řešitel: V. Kryštof (ÚEB AV ČR); spoluřešitel: T. Gucký (UP)

GP14-27669P – Studium molekulárních mechanismů protinádorových a antiangiogenních účinků brassinosteroidů (2014-2016, GA0/GP). Řešitel: L. Rárová

GA14-34792S – Nové analytické přístupy pro stanovení fytohormonů (2014-2016, GA0/GA). Řešitel: O. Novák, D.Tarkowská

GA14-19590S – Modulace cyklin-dependentních kinas u hematologických malignit (2014-2016, GA0/GA). Řešitel: M. Strnad

GAP305/12/0783 – Vliv genetického pozadí na citlivost nádorových buněčných linií k inhibitorům cyklin-dependentních kinas (2012-2014, GA0/GA). Řešitel: V. Kryštof; spoluřešitel: L. Havlíček

GAP501/10/0785 – Studium mutanta 7B-1 s nižší citlivostí k modrému světlu: nové poznatky o de-etiolizaci rajčete (Solanum lycopersicum L.) indukované modrým světlem (2010-2012, GA0/GA). Spoluřešitel: M. Fellner

GA521/09/0445 – Úloha boru a světelných signálních drah v aktivitě buněčných transportérů boru během růstu rostlin (2009-2012, GA0/GA). Řešitel: M. Fellner

GPP503/12/P166 – Produkty oxidativní degradace fenolických látek v rostlinných potravinách (2012-2014, GA0/GP). řešitel: J. Grúz

GAP505/11/1163 – Protizánětlivá aktivita extraktů z rostlin Indonésie a jejich účinek na průběh oportunních parazitóz (2011-2015, GA0/GA). Řešitel: K. Doležal

GAP501/10/1450 – Fluorescenčně značené cytokininy jako nástroj pro studium funkce cytokininů (2010-2013, GA0/GA). Řešitel: L. Spíchal; spoluřešitel: L. Szüčová

GA522/09/1576 – Vývoj biospecifických ligandů pro afinitní chromatografii proteinů schopných vázat cytokininy. (2009-2012, GA0/GA) Řešitel: R. Lenobel (ÚEB AV ČR); Spoluřešitel: L. Szüčová, UP

GA301/08/1649 – Modulace buněčného dělení normálních a nádorových buněk inhibitory cyklin-dependentních kinas (2008-2012, GA0/GA). Řešitel: M. Strnad

GA204/08/0511 – Biologická aktivita syntetických inhibitorů cyklin-dependentních kinas (2008-2010, GA0/GA). Řešitel: V. Kryštof

GD522/08/H003 – Integrace doktorských studií v oborech biochemie, rostlinné fyziologie a biofyziky (2008-2011, GA0/GD). Řešitel: I. Frébort, spoluřešitel: M. Strnad

GA522/08/0920 – Vliv syntetických derivátů cytokininů na percepci a metabolismus rostlinných hormonů a fenotypické změny (2008-2011, GA0/GA). Řešitel J. Frébortová.

GJ15-17282Y – Chemicko-genetická analýza role cyklin-dependetních kinas v nádorových buněčných liniích (2015-2017, GA0/GJ). Řešitel:  R. Jorda


 

GRANTOVÁ AGENTURA AKADEMIE VĚD

(Činnost Grantové agentury AV ČR byla 20. ledna 2015 ukončena.)

 

IAA400550801 – Příprava tritiem značených brassinosteroidů a jejich aplikace při studiu mechanismu účinku brassinosteroidů na molekulární úrovni. (2008-2012, AV0/IA). Řešitel: T. Elbert (ÚOCHB AV ČR); spoluřešitel: J. Oklěšťková, O. Novák

KAN200380801 – Imunonanotechnologie pro diagnostiku látek hormonální povahy (2008-2012, AV0/KA). Řešitel: M. Strnad


 

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY

www.tacr.cz

 

TA02010049 – Eliminace biotické a abiotické stresové zátěže polních plodin pomocí exogenní aplikace látek ovlivňujících metabolické procesy v rostlinách (2012-2016). Řešitel: R. Koprna a L. Spíchal

TA01010861 – Výzkum, testování a výroba cílených růstových regulátorů, nových hnojiv a kombinovaných přípravků pro rostlinnou produkci (2011-2015, TA0/TA). řešitel: M. Strnad a L. Spíchal


 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

www.msmt.cz

 

POSTNPUII (2019-2024) Národní program udržitelnosti II, řešitel: Prof. J. Doležel, spoluřešitel: Doc. O. Novák (UEB)

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827 – Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje, financovaného z EFRR, řešitel prof. I. Frébort, spoluřešitel: Dr. K. Doležal (UP) a Doc. O. Novák (UEB)

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323 – Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií, řešitel. Doc. L. Plíhalová

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738 – Centrum experimentální biologie rostlin, řešitel Doc. R. Vaňková, spoluřešitel: Dr. K. Doležal (UP)

OP VVV ENOCH CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868 – Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (9/2018 – 6/2023), Řešitel: Marián Hajdúch, spoluřešitel: Doc. V. Kryštof a Prof. M. Strnad (UP, FNOL)

LO1204 – Udržitelný rozvoj výzkumu v Centru regionu Haná (2014-2018, MSM/LO). Národní program udržitelnosti I. Řešitel: I. Frébort

CZ.1.05/3.1.00/14.0327 – Nové biotechnologické produkty ÚEB AV ČR. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. (2014-2015). Řešitel: M. Strnad

CZ.1.05/3.1.00/14.0302 – Nové technologie UP v chemii a biologii. Univerzita Palackého v Olomouci (2014-2015). Řešitel: L. Plíhalová

LK21306 – Cílené metabolické profilování rostlinných růstových regulátorů (2013-2015, MSM/LK). Řešitel: O. Novák

CZ.1.07/2.3.00/20.0165 – Podpora zapojení výzkumného týmu Centra regionu Haná do mezinárodní spolupráce (INTERHANA) (2012 – 2015). Řešitel: I. Frébort

CZ.1.07/2.4.00 /31.0025 – BioNetwork (2012 – 2014). Řešitel: M. Strnad

LD12061 – Příprava derivátů cytokininů s významnými biologickými vlastnostmi (2012-2013, MSM/LD). Řešitel: L. Szučová

7AMB12AT011 – Inhibice progrese hepatocelulárního karcinomu (2012-2013, MSM/7A). Řešitel: V. Kryštof

AKTION 62p9 – Nové strukturní motivy inhibitorů proteinkinas (2012). Řešitel: V. Kryštof

CZ.1.07/2.4.00/17.0008 – InterDoc – internacionalizace doktorských studií v oboru botanika a fyziologie rostlin (2011 – 2014). Řešitel: M. Fellner

ME10020 – Mechanizmy světlem regulované tolerance rajčete Solanum lycopersicum L. k osmotickému stresu (2010-2012, MSM/ME). Řešitel: M. Fellner

CZ.1.07/2.3.00/09.0018 – AescuLab – systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu (2009-2012). Řešitel: Doc. L. Luhová – katedra biochemie, spoluřešitel: V. Kryštof, L. Spíchal

CZ.1.07/2.4.00/12.0062 – BioNet Centrum (2009-2012.) Řešitel: M. Zatloukal

CZ.1.07/2.3.00/09.0035 – EuroExpres – mezinárodní  a inovační vzdělávání pracovníku VaV na Univerzitě Palackého v Olomouc (2009-2012). Řešitel: M. Strnad

CZ.1.07/2.2.00/07.0354 – Inovace studia molekulární a buněčné biologie (2009-2012). Řešitel: Prof. Z. Dvořák – katedra bun. biologie a genetiky, spoluřešitel: M. Strnad

CZ.1.07/2.2.00/28.0172 – BIONEXT – Inovace studia experimentální biologie pro laboratorní medicínu (2007-2013). Řešitel: T. Gucký a M. Strnad

1M06030 – Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (2006-2011, MSM/1M). Řešitel: B. Brzobohatý

MSM6198959216Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk (2005-2011, MSM). Řešitel: M. Strnad


 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

www.mzcr.cz

 

NV17-31834A – Inhibice BCR signalosomu u B buněčných malignit (2017-2020, MZ0/NV) Řešitel: V. Kryštof (UP)

NV15-28951A – Vývoj nového kinasového inhibitoru pro léčbu akutní myeloidní leukemie (2015-2018). Řešitel: V. Kryštof (UP)

NT11065 – Analýza a cílená modulace mechanismů přenosu signálu a opravy poškození DNA u glioblastomu a kmenových buněk glioblastomu jako strategie pro objasnění patogeneze a hledáni individualizované, molekulárně-cílené léčby v kombinaci s léčbou klasickou (2010-2014, MZ0/NT). Řešitel: J. Bártek, spoluřešitel: V. Kryštof.

NS10282 – Mechanismy integrity a nestability genomu v patogeneze a potenciální individualizovaná molekulárně-cílená léčba karcinomu prostaty (2009-2011, MZ0/NS). Řešitel: J. Bártek, spoluřešitel: V. Kryštof.

NR9482 – P-glykoprotein a jeho možný podíl na vzniku resistence vůči imatinibu u buněk exprimujících Bcr-Abl tyrosin kinázu (2007-2009, MZ0/NR). Řešitel: P. Mlejnek, spoluřešitel: V. Kryštof


 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

www.eagri.cz

 

QI92A247 – Charakterizace genetické struktury autochtonních populací jilmů pomocí DNA analýz, záchrana genofondu a reprodukce in vitro. (2009-2013, MZE/QI). Řešitel: J. Malá, spoluřešitel: K. Doležal