Indolové sloučeniny

Vedoucí výzkumného programu: Aleš Pěnčík

indols-in-humanL-tryptofan (L-TRP) a jeho deriváty, jako jsou kynureniny, indolaminy (serotonin, melatonin) a kynuraminy, jsou spojovány s mnoha biologickými efekty na lidské zdraví a účinky na nervový systém člověka. I přesto, že se jedná o látky intenzivně zkoumané, stále zůstává mnoho nezodpovězených otázek, týkajících se jejich metabolismu, biosyntézy, výskytu v lidském organismu a spojitosti s neurodegenerativními onemocněními. Náš výzkum je zaměřen na vývoj a optimalizaci metod ultraúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (UHPLC-MS/MS) pro analýzu indolových derivátů v tělních tekutinách a tkáních. Velký důraz je kladen na vývoj efektivních technik přípravy vzorku (extrakce tuhou fází, imunoafinitní extrakce). Vyvíjené metody najdou uplatnění při studiu metabolismu L-TRP, v klinické praxi a při objasňování patogeneze různých neurodegenerativních onemocnění.