ERASMUS+

V rámci projektu Erasmus+ mohou studenti všech stupňů studia vyjíždět buď na studijní pobyty, nebo praktické stáže. Obě aktivity je možné realizovat pouze v členských státech EU, Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku, Turecku a Makedonii. Podrobné informace k oběma typům studentských mobilit, včetně kvalifikačních podmínek a všech potřebných dokumentů, jsou k dispozici na stránkách Zahraničního oddělení UP.

Níže uvedené informace by měly sloužit jen k základní orientaci.

Na studijní pobyt je možné vyjet pouze na základě uzavřené bilaterální smlouvy.

 

Na obsazení míst studentských mobilit je každoročně vypisováno výběrové řízení na následující akademický rok (tj. pokud chcete vyjet v letním semestru, je nutné se přihlásit do výběrového řízení o rok dříve). Výběrové řízení na studentské mobility je oznámeno na webových stránkách PřF UP (www.prf.upol.cz/studenti/studium-v-zahranici/) a obvykle se koná v průběhu ledna a února.

 

Přihlášky do výběrového řízení se realizují prostřednictvím webové aplikace, do které se lze přihlásit pomocí login a hesla pro Portál UP:

Aplikace ERASMUS+

 

Student se může přihlásit nejen na mobilitu koordinovanou pracovištěm garantujícím studovaný obor, ale i na ostatní mobility, pokud byly zpřístupněny k přihlášení (student je vidí v nabídce mobilit ve webové aplikaci). Uznávání studia v zahraniční je prováděno dle Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit. K získání informací ke konkrétním studijním pobytům kontaktujte přímo koordinátory jednotlivých bilaterálních smluv.

Praktická stáž nevyžaduje bilaterální smlouvu. Stáž musí být ale předem vyjednána a potvrzena formou dopisu o přijetí (Letter of Admission) a pracovního plánu stáže (Learning Agreement for Traineeships).

 

Nabídku hostitelských organizací a jimi nabízených stáží můžete nalézt ve webové aplikaci INTLAG, do které se opět přihlásíte pomocí login a hesla pro Portál UP:

Aplikace INTLAG

 

Nabídky vhodné pro studenty oborů EXBIO/EXBIRO jsou však omezené. Přihlášením se na mobilitu v rámci systému INTLAG podstupujete výběrové řízení s ostatními přihlášenými kandidáty, nejprve na úrovni UP (schválení koordinátorem stáží Erasmus za LRR) a pokud uspějete, potom i na úrovni hostitelské organizace (hostitelská organizace vybírá uchazeče ze studentů schválených koordinátory). Další cestou k nalezení vhodné stáže je kontaktovat koordinátora LRR pro studentské mobility Erasmus a vašeho vedoucího bakalářské/diplomové/doktorské práce a s jejich pomocí vyjednat stáž na spolupracujícím pracovišti. Praktická stáž musí úzce souviset se studiem. Délka praktické stáže je minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců. Po ukončení stáže je tato uznána (po schválení výsledků stáže koordinátorem) jako součást studijního programu přidělením dohodnutého počtu kreditů ECTS (doktorandi) nebo zaznamenáním absolvované stáže v dodatku k diplomu (bakaláři a magistři).

 

Kontaktní osoba pro studentské mobility v rámci projektu Erasmus:
Mgr. Danuše TARKOWSKÁ Ph.D., danuse.tarkowska@upol.cz