Experimentální biologie – navazující magisterské studium

Garant oboru: Prof. Ing. Strnad Miroslav, CSc., DSc.

Charakteristika oboru:

Magisterský studijní obor „Experimentální biologie“ je samostatný biologický obor zaměřený na studium biochemických a biologických procesů probíhajících na molekulární a buněčné úrovni, zejména pak studium moderních experimentálních přístupů, metod a technologií používaných k analýzám těchto procesů. Zahrnuje nejprogresivněji se rozvíjející oblasti biologie, biotechnologií a biomedicíny. Absolventy profiluje k samostatné vysoce odborné práci na kvalitní metodické úrovni a s moderními instrumentálními prostředky. Studenty připravuje jak k samostatné vědecko-výzkumné práci, tak k samostatné vědecko-organizační činnosti.

Cíle studia:

Rozhodující biologické procesy probíhají a jsou rovněž řízeny na molekulární a buněčné úrovni. Ke studiu těchto procesů jsou nezbytné moderní a vysoce sofistikované experimentální přístupy. Experimentální biologie zahrnuje novou velmi rychle se rozvíjející oblast biologie zaměřenou na studium procesů probíhajících na submikroskopické i mikroskopické úrovni. Zde lze totiž očekávat získání nejvýznamnějších poznatků o životních procesech organizmů a jejich regulaci a o jejich možné aplikaci v praxi. Další rozvoj experimentální biologie, biomedicíny a biotechnologií vyžaduje vysoce kvalifikované odborníky, na jejichž přípravu je zaměřeno studium daného oboru. Studenti získají potřebné informace o biologických, biochemických i biofyzikálních procesech na molekulární i buněčné úrovni, o jejich vzájemné provázanosti, propojení se strukturovaností biologických objektů a o jejich funkčním významu v rámci mnohobuněčného organismu, zejména pak člověka. Studium je zaměřeno na recentní poznatky experimentální biologie a biomediciny a možnosti jejich aplikace, na nové postupy v klonování, DNA technologiích, na genetické manipulace na molekulární úrovni u rostlin i živočichů, na submikroskopické metody studia, imunochemické a imunobiologické postupy zviditelňující některé buněčné struktury, na genomiku a proteomiku i na medicínské aspekty biologie. Velká pozornost bude věnována zejména biomedicíně v rámci studia fyziologických a molekulárně-biologických principů lidských onemocnění. Hlavní důraz bude položen na poznání principů a mechanizmů onemocnění (patofyziologie) a s tím souvisejícím vývojem léčiv (farmakologie) směrovaných na molekulární cíle v patologické buňce. Do programu magisterského studia jsou zařazeny i předměty, které umožní absolventům získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách (dle Zákona č. 96/2004 Sb.), které dává možnost k práci ve zdravotnických zařízeních a následným atestacím. Posluchači musí zvládnout potřebné obecné i speciální instrumentální metody používané v experimentální biologii a medicíně. V průběhu studia bude kladen důraz i na rozvíjení tvůrčích schopností posluchačů, jejich nezbytnou jazykovou erudici a schopnost přiměřené prezentace výsledků jejich vlastní práce. Absolvování magisterského studia završené vypracováním diplomové práce a složením státní závěrečné zkoušky umožní průchodnost do doktorandských programů na přírodovědeckých i lékařských fakultách.

Profil absolventa:

Absolvent magisterského studia v oboru „Experimentální biologie“ má široké obecně biologické a biomedicínské vzdělání s výrazným zaměřením na buněčnou, molekulárně biologickou, biomedicínskou a experimentálně biologickou oblast. Je profilován k samostatné vysoce odborné práci na kvalitní metodické úrovni a s moderními instrumentálními prostředky. Je schopen vědecko-výzkumné činnosti v oboru. Uplatní s ve vedoucích funkcích ve zdravotnických zařízeních, v diagnostických a výzkumných laboratořích, v zemědělství, v potravinářství, v biotechnologických firmách, ale i při vědecko- výzkumné činnosti na univerzitách a v ústavech základního a aplikovaného výzkumu. Je schopen navrhnout, zorganizovat a realizovat složité biologické a biomedicínské experimenty a diagnostické postupy, přiměřeně komunikovat se spolupracovníky a adekvátní formou prezentovat výsledky své práce. Je připraven k doktorandskému studiu v oborech biologie, biochemie a medicíny.