Experimentální biologie – bakalářské studium

Garant oboru: Prof. Ing. Strnad Miroslav, CSc., DSc.

Studijní obor „Experimentální biologie“ zahrnuje v přiměřeném rozsahu všechny aspekty biologického a medicínského výzkumu a tvoří významnou součást studijního programu „Biologie“. Během studia získají studenti formou přednášek, cvičení a seminářů nejprve základní biologicky orientované poznatky z hlavních vědních disciplín potřebných pro rozvoj oboru (obecná biologie, matematika, chemie a fyzika) na kterou navážou specializované kurzy z molekulární a buněčné biologie, mikroskopie, biologické klasifikace rostlin a živočichů, obecné genetiky, experimentální biologie, mikrobiologie, fyziologie rostlin, živočichů a člověka, vývojové biologie, základů imunologie, patofyziologie a farmakologie. Formou praktických cvičení a seminářů jsou studenti seznámeni s recentními experimentálně-biologickými, fyzikálními i chemickými metodami a s jejich aplikacemi, zejména pak s metodickými postupy při studiu submikroskopických buněčných struktur. Cíle studia jsou garantovány Laboratoří růstových regulátorů. Řada kurzů je garantována dalšími pracovišti nejen z PřF UP (Katedra teoretické fyziky, Katedra buněčné biologie a genetiky, Katedra botaniky, Katedra zoologie a Katedra biochemie), ale i z lékařské fakulty UP (Ústav lékařské biofyziky, Ústav lék. Biologie, Ústav imunologie,..) a Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Olomouci. Uvedená pracoviště zajišťují výuku zejména obecných předmětů, které učí v rámci vlastních akreditací. Pracoviště akademie se podílí na výuce genetický disciplín, v oblasti, ve které dosahují špičkových mezinárodních výsledků. Dosažení cílů studia oboru je tak interdisciplinárně a komplexně zajištěno. Bakalářské studium je ukončeno vypracováním bakalářské práce metodického charakteru a státní závěrečnou bakalářskou zkouškou.

Přijímací zkoušky:
  • Přijímací zkouška z biologie a chemie v rozsahu znalostí odpovídajících výuce na gymnáziu formou písemného testu.
  • Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: průměr klasifikace na střední škole z biologie a chemie menší nebo roven 1,50 a současně účast v krajském kole olympiády z biologie nebo chemie.