Obecná biologie (LRR / OBBC)

Cíle předmětu (anotace):
Základní znalosti obecné biologie.
Požadavky na studenta
úspěšné složení zkoušky, která se skládá z písemného testu a následné ústní zkoušky.
Obsah
Témata přednášek:

1. Obecná charakteristika živých soustav – terminologie – obecné vlastnosti organismů – hierarchické uspořádání stavby těl

2. Buňka – chemické složení buňky – struktura buňky (anatomie, morfologie) – b. prokaryotní a eukaryotní – b. rostlinné a živočišné

3. Rostlinná pletiva – pletiva nepravá a pravá – pletiva dělivá a trvalá – základní typy pletiv – soustavy pletiv

4. Soustava pletiv krycích – v primární stavbě (kořen, stonek, list) – v sekundární stavbě (kořen, stonek)

5. Soustava pletiv vodivých a opěrných – v primární stavbě – v sekundární stavbě (druhotné tloustnutí)

6. Soustava pletiv základních

7. Rostlinné orgány vegetativní – kořen (vnější stavba, vnitřní stavba, metamorfózy, význam) – stonek (vnější stavba, vnitřní stavba, metamorfózy, význam) – list (vnější stavba, vnitřní stavba, metamorfózy, význam)

8. Rostlinné orgány generativní – květy, opylení, oplození, květenství – plody, plodenství, semena

9. Živočišné tkáně – tkáně epitelové (podle tvarů buněk, podle vrstevnatosti, podle funkce) – tkáně pojivové (vazivové chrupavkové, kostní, trofické) – tkáně svalové (hladká, příčně pruhovaná, srdeční) – tkáně nervové a smyslové

10. Orgány a orgánové soustavy živočichů a jejich funkce (fylogenetické přehledy) – soustavy tělního pokryvu – soustavy opěrné a pohybové (svalové) – soustavy trávící, dýchací, oběhové, vylučovací, rozmnožovací, nervové a smyslové – soustavy žláz s vnitřní sekrecí (endokrinní)

11. Hormonální regulace rostlin a živočichů

12. Tělesné tvary rostlin a živočichů – tvary rostlinných těl (thallus, kormus, příčiny vývoje) – tvary živočišných těl (souměrnost, adaptace, konvergence, divergence)

13. Důležité děje v živých systémech – buněčné dělení – replikace, transkripce, translace – fotosyntéza, buněčné dýchání

Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Campbell, N. A. et al. Biology, 6th edition. Pearson Education, Inc., 2002.
  • Doporučená: Romanovský A. a kol. Obecná biologie. SPN Praha, 1985.
  • Doporučená: Nečas, O. et al. Obecná biologie pro lékařské fakulty. Praha: H&H, 2000. ISBN 80-86022-46-3.
  • Doporučená: Rosypal, S., a kol. Přehled biologie. SPN, Praha, 688 str. (event. novější vydání), 1987.
  • Doporučená: Učebnice biologie pro gymnázia.
  • Doporučená: www.ibotanika.upol.cz.
  • On-line katalogy knihoven
Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získané způsobilosti
Po absolvování kurzu by student měl být schopen: – Vyjmenovat hlavní charakteristiky živých organismů. – Vysvětlit základy důležitých procesů živých systémů. – Popsat molekulární a funkční strukturu buňky. – Popsat hlavní charakteristiky a funkce rostliných pletiv a živočišných tkání, orgánů a orgánových soustav. – Popsat fylogenezi živočišných orgánových soustav. – Vysvětlit koncept hormonální regulace rostlin a živočichů.
Vyučovací metody
  • Přednášení
Hodnotící metody
  • Známkou