Obecná a anorganická chemie pro biology (AFC / OACB)

Cíle předmětu (anotace):
Přednáška je určena studentům prvního ročníku biologických a geologických oborů. Navazuje na středoškolské studium chemie s cílem rozšířit určité základní znalosti z obecné a anorganické chemie s akcentem na oborovou specializaci.
Požadavky na studenta
Ústní zkouška v rozsahu odpřednášené a určené látky.
Obsah
– úvod do studia obecné chemie (význam předmětu chemie, základní chemické pojmy a zákony) – atom a jeho stavba (atomové jádro, elementární částice hmoty, radioaktivita, jaderné reakce, elektromagnetické záření, modely atomu, elektronový obal, kvantová čísla, elektronová konfigurace atomů a iontů, periodická soustava prvků, snahy o uspořádání prvků, periodický zákon, periodické vlastnosti – ionizační energie, elektronová afinita, elektronegativita) – struktura a vlastnosti látek (definice chemické vazby, iontová vazba, kovalentní vazba, koordinačně kovalentní vazba, kovová vazba, slabé vazebné interakce, van der Waalsovy síly a vodíkové můstky) – názvosloví anorganických sloučenin (vzorce a názvy sloučenin, oxidační číslo, pravidla pro určování oxidačních čísel) – názvosloví koordinačních sloučenin (ligandy, koordinační číslo, stereochemie koordinačních sloučenin, vlastnosti koordinačních sloučenin) – elektronové vzorce a stereochemie sloučenin nepřechodných prvků (teorie hybridizace, teorie vzájemné repulze volných el. párů, teorie molekulových orbitalů) – skupenské stavy hmoty (fázová rovnováha, fázové přeměny, fázové diagramy) – chemické reakce (klasifikace chemických reakcí, chemické rovnice, redoxní reakce, neutralizační reakce, chemická kinetika, aktivační energie, faktory ovlivňující reakční rychlost, termomochemie, entropie, Gibbsova energie, katalýza) – chemická rovnováha (Guldberg-Waagův zákon, princip Le Chatelier-Braunův, rovnovážná konstanta) – roztoky (rozpouštědla, kyseliny, zásady, pH, tlumivé roztoky, osmóza, osmotický tlak, Raoultův zákon, ebulioskopie, kryoskopie, elektrolýza, galvanický článek) – charakteristika vybraných chemických prvků a jejich sloučenin (kovy, nekovy, elektrochemická řada napětí kovů, výroba významných kovů, nepřechodné kovy – vazebné možnosti, skupinové trendy, diagonální vztahy; vodík, kyslík, ozon, voda, peroxid vodíku; síra, dusík, fosfor, uhlík, křemík a jejich významné sloučeniny; halogeny a vzácné plyny; alkalické kovy a kovy alkalických zemin; přechodné kovy – vazebné možnosti, trendy ve skupinách a periodách; výskyt prvků v přírodě) – biologické vlastnosti prvků (metaloporfyriny – hemoglobin, chlorofyl, vitamín B12)
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
 • Základní: F. Březina, R. Pastorek. Koordinační chemie. UP, Olomouc, 1991.
 • Základní: J. Klikorka, B. Hájek, J. Votinský:. Obecná a anorganická chemie. SNTL/ALFA, Praha, 1985.
 • Základní: J. Kameníček, Z. Šindelář, M. Klečková. Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie. VUP, Olomouc, 2007.
 • Základní: J. Gažo a kolektív. Všeobecná a anorganická chémia. Alfa, Bratislava, 1981.
 • Doporučená: F. A. Cotton et al. Advanced Inorganic Chemistry. John Wiley Sons, Inc., New York, 1999.
 • Doporučená: J. Rosický. Anorganická chemie pro biology. UK, Praha, 1988.
 • Doporučená: L. Mráz. Chemie pro geology. UK, Praha.
 • Doporučená: N. N. Greenwood, A. Earnshaw. Chemie prvků I, II. Informatorium, Praha, 1993.
 • Doporučená: N. T. Porile. Modern University Chemistry. McGraw-Hill, Inc., New York, 1993.
 • Doporučená: J. Vacík a kolektiv. Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha, 1993.
 • On-line katalogy knihoven
Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Znalosti středoškolského učiva obecné i anorganické chemie.
Získané způsobilosti
Vybavit si základní chemické pojmy a zákony z obecné chemie. Popisuje vlastnosti prvků a jejich anorganických sloučenin s důrazem na přípravu, vazebné možnosti, strukturu, reakce, výskyt v přírodě a praktické využití.
Vyučovací metody
 • Přednášení
Hodnotící metody
 • Ústní zkouška