Užitkové rostliny I (LRR / UR1)

Cíle předmětu (anotace):
Předmět se zabývá významem a ochranou genofondu planých i kulturních druhů užitkových rostlin.
Požadavky na studenta
Znalost přednášek v rozsahu probírané látky včetně praktického poznávání užitkových rostlin, plodů a semen.
Obsah
Rostliny planě rostoucí a pěstované, jejich vztahy, biologická rozmanitost, její význam a ochrana. Vznik a vývoj kulturních rostlin, genová centra jejich původu, rozdělení kulturních a planě rostoucích rostlin podle způsobu využití. Genetické zdroje rostlin, jejich význam, konzervační strategie, odrůdy, planě rostoucí druhy, druhy příbuzně zemědělským plodinám, genové pooly, šlechtění a genové manipulace. Organizace a vybavení genových bank, typy kolekcí, dokumentace, databáze, pasportní a popisná data, klasifikátory, technologie regenerace a uložení položek, sběrové expedice. Kolekce botanických zahrad. Metody posuzování genetické variability užívané při charakterizaci genetických zdrojů rostlin, molekulární markery, principy odběru vzorků pro genetické analýzy, metody extrakce DNA. Ochrana genofondu zemědělských plodin, právní předpisy, instituce, informační systémy. Ukázky užitkových rostlin, jejich plodů a semen se zaměřením na zeleniny a speciální plodiny. Exkurze do Botanické zahrady PřF UP, na pracoviště Centra aplikovaného výzkumu genových zdrojů zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i., a firmy Florcenter, s.r.o., v Olomouci.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
 • Doporučená: Primack R. B , Kindlmann P. & Jersáková J. Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha, 2001.
 • Doporučená: Guarino, L., Rao, R. V., Reid, R. (Eds). Collecting plant genetic diversity. Technical guidelines. CAB International, Wallingford, UK, 1995.
 • Doporučená: Chloupek, O. Genetická diverzita, šlechtění a semenářství. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1566-2.
 • Doporučená: Roudná, M., Dotlačil, L., et al. Genetické zdroje – význam, využívání a ochrana. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2007. ISBN 978-80-7212-469-5.
 • Doporučená: http://www.bioversityinternational.org/
 • Doporučená: http://www.vurv.cz/index.html
 • Doporučená: Puzonne, L., Hazekamp Th. (Comp.). Characterization and documentation of genetic resources utilizing multimedia databases. IPGRI, Rome, Italy, 1998.
 • Doporučená: Gass, T., Freese, L., Begemann, F., Lipman, E. (Comp.). Implementation of the Global Plan of Action in Europe – Conservation abd Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. IPGRI, Rome, Italy, 1999.
 • Doporučená: Hanelt, P., (ed.). Mansfeld’s encyklopedia of agricultural and horticultural crops: (except ornamentals).. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 2001.
 • Doporučená: Vavilov, N. I. Proischždenie i geografija kulturnych rastenij. Nauka, Leningrad, 1987.
 • Doporučená: Schwanitz, F. Vývoj kulturních rostlin. SZN Praha, 1969.
 • On-line katalogy knihoven
Časová náročnost

Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Domácí příprava na výuku

2
Příprava na zkoušku

10

Celkem

12

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Absolvování přednášek z obecné biologie a biologické klasifikace rostlin.
Získané způsobilosti
Po absolvování kurzu by student měl být schopen: Vysvětlit význam rozmanitosti planých i pěstovaných rostlin a základní principy její ochrany. Popsat konzervační strategie a technologie genových bank. Popsat metody posuzování genetické variability užívané při charakterizaci genetických zdrojů rostlin.
Vyučovací metody
 • Přednášení
 • Demonstrace
 • Projekce (statická, dynamická)
Hodnotící metody
 • Známkou
 • Ústní zkouška