Laboratorní technika (LRR / LAB)

Cíle předmětu (anotace):
Poučení o bezpečnosti práce, bezpečná práce v laboratoři, chemikálie, uchovávání, skladování, čistota, základní chemické výpočty, běžné postupy přípravy pufrů.
Požadavky na studenta
v rozsahu probírané látky
Obsah
Poučení o bezpečnosti práce, bezpečná práce v laboratoři, chemikálie, uchovávání, skladování, čistota, základní chemické výpočty, běžné postupy přípravy pufrů. Vážení: mechanické váhy, digitální váhy, vážení pevných látek, vážení kapalin. Objemy: měření objemů, laboratorní sklo pro měření objemů, pipetování, mechanické pipety. Běžné laboratorní přístroje a vybavení: termostaty, vodní lázně, třepačky, vortexy, atd. Elektromigrační techniky: agarózová elektroforéza, PAA elektroforéza, sekvenační gely, isoelektrická fokusace. Potenciometrie: kalibrace přístrojů, pufry, měření pH, redox potenciálu, vodivosti, rozpuštěného kyslíku. Centrifugace, sedimentace: sedimentace, flotace, koagulace, spolusrážení, filtrace, mikrofiltrace, podtlaková a přetlaková filtrace. Spektrofotometrie: kolorimetrie, mobilní analytika, UV-VIS spektrofotometrie, AAS, kalibrační křivky. Sušení, chlazení: základní principy, sušení pevných látek, vysoušení kapalin a plynů, chladicí směsi. Destilace: odpařování, destilace za normálního tlaku, vakuová destilace, destilace (přehánění) s vodní parou. Chromatografie: základní pojmy a principy, rozdělení podle experimentálního uspořádání a typů stacionárních fází. Exkurze po laboratořích zabývajících se Molekulární a buněčnou biologií…
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Ferenčík, M. a kol. Biochemické laboratórne metódy, ALFA, Bratislava 1989. Alfa Bratislava, 1981.
  • Doporučená: Kašpárek, F. a kol. Cvičení z laboratorní techniky. Vydavatelství UP Olomouc, 2000.
  • Doporučená: Peč, P. a kol. Laboratorní cvičení z biochemie. Vydavatelství UP Olomouc, 2000.
  • Doporučená: Káš, J. a kol. Laboratorní cvičení z biochemie. Nakladatelství Olomouc, 2000.
  • Doporučená: Pazdera, P. a Potáček, M. Laboratorní cvičení z organické chemie. Vydavatelství UJEP Brno, 1984.
  • Doporučená: Mikeš, V. Základní biochemické praktikum. Vydavatelství MU Brno, 1992.
  • Doporučená: Eysseltová, J. a kol. Základy laboratorní techniky. Nakladatelství Karolinium Praha, 2000.
  • On-line katalogy knihoven
Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získané způsobilosti
Po absolvování kurzu by student měl být schopen: – pracovat bezpečně v laboratoři – připravit základní roztoky a změřit jejich vlastnosti – provést různé elektromigrační, spektrofotometrické a chromatografické techniky
Vyučovací metody
  • Laborování
Hodnotící metody
  • Písemná zkouška