Experimentální biologie (LRR / EXBPR)

Cíle předmětu (anotace):
Vývoj, charakterizace, testování a metody v experimentální biologii.
Požadavky na studenta
80% úspěšnost u písemného testu
Obsah
Biologie nádorové buňky (mechanismy maligní transformace, angiogeneze, tvorba metastáz, protein p53, možnosti predikce, potenciální možnosti využití při terapii, možnosti terapie zaměřené na buněčný cyklus), využití genomických přístupů v experimentální biologii (metody založené na PCR, možnosti čipových analýz genové inženýrství), genová terapie (choroby léčitelné pomocí genové terapie, vektory pro genovou terapii, perspektivy genové terapie), proteinové inženýrství (studium protein-protein interakcí, „phage display“ pro hledání protein-protein interakcí, analýza aktivity, „protein engineering“), příprava a purifikace proteinů (využití rozličných expresních systémů pro přípravu proteinů, využití širokého spektra „tag sekvencí“ při přípravě proteinů, příprava proteinů pro vývoj monoklonálních protilátek, příprava proteinů pro funkční studie), vývoj, charakterizace a produkce protilátek (teorie přípravy monoklonálních a polyklonálních protilátek, imunizační schémata, používaná zvířata a vhodné antigeny, metody přípravy monoklonálních protilátek, metody přípravy polyklonálních protilátek, metody charakterizace protilátek, produkce, purifikace a značení protilátek), využití protilátek (oblasti aplikace monoklonálích a polyklonálních protilátek, základní a aplikovaný výzkum, humanizace protilátek), modelové systémy v aplikovaném výzkumu (modelové organismy, aplikovaná biologie buňky, modelování biologických systémů), použití lidského biologického materiálu ve výzkumu (lidské tkáně jako zdroj informací a nástroj k validaci experimentálních biologických modelů, možnosti použití a metody zpracování tkáňových vzorků pro účely experimentální biologie), prediktivní a prognostická patologie (odhad biologických vlastností a prognózy zhoubných nádorů, biologické prognostické parametry, biologické prediktory odpovědi na léčbu), vývoj, testování a charakterizace léčiv (účinná látka, farmakodynamika, farmakokinetika, modely používané pro „drug screening“, knihovny chemických látek versus přírodní produkty, kvantitativní a strukturní analýza potenciálního léčiva, racionální vývoj léčiv, klinické studie), viry a jejich využiti v experimentální biologii (charakterizace a rozdělení viru, nádory a viry, adenovirové a lentivirové vektory, viry a genová terapie).
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Robert A. Antibody Phage Display: Methods and Protocols. A product of Humana Press,. 2009. ISBN 978-1-60327-301-5.
  • Doporučená: Hammers C., M., Stanley J., R.. Antibody Phage Display: Technique and Applications. Journal of Investigative Dermatology, 2014.
  • Doporučená: Douglas Hanahan and Robert A. Weinberg. Hallmarks of Cancer: The Next Generation. Cell 144, 2011.
  • Doporučená: Krejsek, J. a kol. Klinická imunologie. Nucleus HK, 2004.
  • Doporučená: Cassimeris L. et al. Lewin´s cells.. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 2011.
  • Doporučená: Alberts, B. a kol. Molecular Biology of the Cell, 4th ed.. Garland Science, New York, 2002. ISBN 0815340729.
  • Doporučená: Slabý O, et al. Molekulární medicína.. Praha Galén 2014, 2014. ISBN 978-80-7492-121-6.
  • Doporučená: Klinická onkologie 2014 Supplementum. Postupy a metody v aplikoané molekulární onkologii?. 2014.
  • Doporučená: Robert A. Weinberg. The Biology of Cancer. Second Edition,. 2013. ISBN 978-08153422.
  • Doporučená: Harlow, E., Lane, D. Using antibodies. Cold Spring Harbor, New York, 1999.
 • On-line katalogy knihoven
Časová náročnost
Aktivity Časová náročnost aktivity [h]
Domácí příprava na výuku 12
Příprava na zkoušku 30
Celkem 42
Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získané způsobilosti
Znalosti v oblastech biologie nádorové buňky (mechanismy maligní transformace, angiogeneze, tvorba metastáz, protein p53, možnosti predikce, potenciální možnosti využití při terapii, možnosti terapie zaměřené na buněčný cyklus), využití genomických přístupů v experimentální biologii (metody založené na PCR, možnosti čipových analýz genové inženýrství), genová terapie (choroby léčitelné pomocí genové terapie, vektory pro genovou terapii, perspektivy genové terapie), proteinové inženýrství (studium protein-protein interakcí, „phage display“ pro hledání protein-protein interakcí, analýza aktivity, „protein engineering“), příprava a purifikace proteinů (využití rozličných expresních systémů pro přípravu proteinů, využití širokého spektra „tag sekvencí“ při přípravě proteinů, příprava proteinů pro vývoj monoklonálních protilátek, příprava proteinů pro funkční studie), vývoj, charakterizace a produkce protilátek (teorie přípravy monoklonálních a polyklonálních protilátek, imunizační schémata, používaná zvířata a vhodné antigeny, metody přípravy monoklonálních protilátek, metody přípravy polyklonálních protilátek, metody charakterizace protilátek, produkce, purifikace a značení protilátek), využití protilátek (oblasti aplikace monoklonálích a polyklonálních protilátek, základní a aplikovaný výzkum, humanizace protilátek), modelové systémy v aplikovaném výzkumu (modelové organismy, aplikovaná biologie buňky, modelování biologických systémů), použití lidského biologického materiálu ve výzkumu (lidské tkáně jako zdroj informací a nástroj k validaci experimentálních biologických modelů, možnosti použití a metody zpracování tkáňových vzorků pro účely experimentální biologie), prediktivní a prognostická patologie (odhad biologických vlastností a prognózy zhoubných nádorů, biologické prognostické parametry, biologické prediktory odpovědi na léčbu), vývoj, testování a charakterizace léčiv (účinná látka, farmakodynamika, farmakokinetika, modely používané pro „drug screening“, knihovny chemických látek versus přírodní produkty, kvantitativní a strukturní analýza potenciálního léčiva, racionální vývoj léčiv, klinické studie), viry a jejich využiti v experimentální biologii (charakterizace a rozdělení viru, nádory a viry, adenovirové a lentivirové vektory, viry a genová terapie).
Vyučovací metody
 • Přednášení
 • Laborování
Hodnotící metody
 • Známkou