Laboratorní technika (LRR / LAB) – výukové materiály

J. Rolčík

Výuka předmětu laboratorní techniky nabízí široký přehled o postupech a přístrojích používaných v různě zaměřených laboratořích. Sylabus předmětu pokrývá následující oblasti. Poučení o bezpečnosti práce, bezpečná práce v laboratoři, chemikálie, uchovávání, skladování. Základní pracovní postupy – Vážení, měření objemů a pipetování. Běžné laboratorní přístroje a vybavení. Centrifugace, sedimentace, filtrace, srážení, sušení pevných látek a kapalin, chlazení a chladicí směsi. Různé druhy destilace (za normálního tlaku a vakua). Elektromigrační techniky (agarózová elektroforéza, PAA elektroforéza, sekvenační gely, isoelektrická fokusace). Potenciometrie (kalibrace přístrojů, pufry, měření pH, redox potenciálu, vodivosti, rozpuštěného kyslíku, potenciometrické titrace). Spektrofotometrie (kolorimetrie, mobilní analytika, UV-VIS spektrofotometrie, kalibrační křivky). Chromatografie (základní pojmy a principy, rozdělení podle experimentálního uspořádání a typů stacionárních fází). Moderní instrumentální metody v laboratořích molekulární biologie a genetiky). Exkurze v laboratořích zabývajících se molekulární a buněčnou biologií.

EYSSELTOVÁ, J. A KOL.: Základy laboratorní techniky, Nakladatelství Karolinium Praha, 2000.
FERENČÍK, M. A KOL.: Biochemické laboratórne metódy, Alfa Bratislava, 1981.
KAŠPÁREK, F. A KOL.: Cvičení z laboratorní techniky, Vydavatelství UP Olomouc, 2000.
KÁŠ, J. A KOL.: Laboratorní cvičení z biochemie, Nakladatelství Olomouc, 2000.
PEČ, P. A KOL.: Laboratorní cvičení z biochemie, Vydavatelství UP Olomouc, 2000
RŮŽIČKA, A.: Laboratorní technika pro nechemické obory, Vydavatelství MU Brno,
Pazdera P., Potáček M.: Cvičení z metod organické chemie, UJEP Brno, 1987.
Peč P. a kol.: Laboratorní cvičení z biochemie, UP Olomouc, 2000.
Anzenbacher P., Kovář J.: Metody chemického výzkumu pro biochemiky, MŠ ČSR Praha, 1986.
Ferenčík M., Škárka B.: Biochemické laboratórne metódy, Alfa Bratislava, 1981.