Vývojová biologie a genetika (LRR / VBG)

Cíle předmětu (anotace):
Obecné zákonitosti vývoje organizmů: historie vývojové biologie, základní procesy vývoje.
Požadavky na studenta
znalosti v rozsahu probírané látky
Obsah
Obecné zákonitosti vývoje organizmů: historie vývojové biologie, základní procesy vývoje, epigenetická tvorba tvarů, modely tvorby biologických tvarů, vznik uspořádání, homeóza a homeotické geny, modelové organizmy vývojové biologie a genetiky. Vývojové procesy u modelových živočichů: hlenka (Dictyostelium discoideum), nezmar (Hydra), hlístice (Caenorhabditis elegans), octomilka (Drosophila melanogaster), ježovka (Lytechinus variegatus), obojživelníci (Amphibia), savci (Mammalia). Vývojová genetika rostlin: nižší rostliny, krytosemenné rostliny (Angiospermophyta), gametofyt a gametofytické mutace, oplození, embryogeneze a tvorba semene, geny řídící růst meristému a morfologii stonku a listů, genetické řízení procesů kvetení, modulace rostlinného vývoje transgenozí. Determinace a vývoj pohlavnosti u modelových živočišných a rostlinných druhů: zárodečná dráha a tvorba pohlavních buněk, mechanizmy determinace pohlaví, kompenzace dávky genů, úloha pohlavnosti. Epigenetické procesy: úloha metylací DNA, struktura chromatinu a acetylace histonů, genomový imprinting, umlčování transgenů a mobilních genetických elementů, poziční efekt, jiné epigenetické jevy.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Vyskot, B. : Přehled vývojové biologie a genetiky. – Ústav molekulární genetiky AV ČR (ISBN 80-902588-1-6), Praha 1999 Vyskot, B. : Genetická podmíněnost fyziologických procesů. – In: Fyziologie rostlin, Procházka, S. a kol. , Academia (ISBN 80-200-0586-2), str. 432-458, Praha 1998 Wolpert, L. a kol. : Principles of Development. – Current Biology Ltd. (ISBN 0-19-850-263-X), Oxford 1998 .
  • On-line katalogy knihoven
Časová náročnost

Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Domácí příprava na výuku

2
Příprava na zkoušku

15

Celkem

17

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získané způsobilosti
Po absolvování kurzu by student měl být schopen: – Charakterizovat hlavní evoluční trendy organismů – Vysvětlit evoluce pohlavnosti a rozmnožování. – Pojmenovat základní evolučně významné morfologické a anatomické struktury organismů.
Vyučovací metody
  • Přednášení
Hodnotící metody
  • Známkou