Mikrobiologie (LRR / MB)

Cíle předmětu (anotace):
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy mikrobiologie.
Požadavky na studenta
Absolvování písemného testu a získání minimálně 60% bodů.
Obsah
Úvod, základní typy buněk, rozdělení a základní charakteristika mikroorganismů. Struktura a funkce buňky. Mikroskopické techniky. Růst a kultivace bakterií. Klasifikace a identifikace bakterií. Metabolismus mikroorganismů: metabolismus chemoorganotrofů a chemolitotrofů, fotosyntéza, anabolické procesy. Prokaryotické mikroorganismy, eukaryotické mikroorganismy: charakteristické rysy jednotlivých skupin. Základy virologie. Základy molekulární biologie prokaryot: struktura DNA, RNA, replikace, transkripce, translace, skládání a sekrece proteinů, posttranslační modifikace, mechanismy kontroly exprese genů. Základy bakteriální genetiky. Mikrobiologie a biotechnologie. Mikroorganismy a vnější prostředí, šíření mikroorganismů, mikroorganismy v půdě, ve vodě, vzájemná interakce mikroorganismů, mikroorganismů s rostlinami, živočichy a člověkem. Aplikovaná mikrobiologie: mikrobiologie potravin a nápojů, mikrobiologie zpracování odpadu. Antimikrobiální léčiva.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Základní: Madigan M.T., Martinko J.M., Dunlap P.V., Clark D.P. Brock Biology of Microorganisms, 12th Edition. 2009. ISBN 9780321536150.
  • Doporučená: Madigan M. T., Martinko J. M., Dunlap P. V., Clark D. P. Brock Biology of Microorganisms, 12th edition. Pearson Benjamin Cummings,, 2009. ISBN 9780321536150.
  • On-line katalogy knihoven
Časová náročnost

Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Účast na výuce

39
Příprava na zkoušku

50

Celkem

89

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získané způsobilosti
Po absolvování kurzu by student měl být schopen: – popsat strukturu a funkci prokaryotické a eukaryotické mikrobiální buňky, metody izolace a kultivace mikroorganismů a metody kontroly jejich růstu – definovat principy klasifikace a identifikace bakterií, charakterizovat významné skupiny prokaryotických i eukaryotických mikroorganismů a popsat vlastnosti virů – vysvětlit principy vytváření energie mikrobiální buňkou a objasnit rozdíly mezi jednotlivými metabolickými procesy, vysvětlit mechanismy fixace uhlíku při autotrofním růstu mikroorganismů a mechanismus fixace dusíku – vysvětlit základní principy molekulární biologie a genetiky bakterií, popsat principy genového inženýrství a uvést příklady využití mikroorganismů v biotechnologii – popsat výskyt a význam mikroorganismů ve složkách prostředí, vysvětlit význam mikroorganismů v každodenním životě člověka a uvést příklady využití mikroorganismů v potravinářství a při zpracování odpadních vod
Vyučovací metody
  • Přednášení
  • Projekce (statická, dynamická)
Hodnotící metody
  • Známkou
  • Písemná zkouška