Informace o podmínkách udělení zápočtu v předmětech LRR/DPxx

Informace o podmínkách udělení zápočtu v předmětech LRR/DP1, LRR/DP2, LRR/DP3, LRR/DP4

 

Zápočty za předmět DIPLOMOVÁ PRÁCE 1-3 vám budou uděleny na základě semestrální zprávy z vaší činnosti v rozsahu 1-2 stran A4, podepsané vedoucím a odevzdané garantovi předmětu (Doc. RNDr. Vladimír Kryštof. Ph.D.).

Zápočet za předmět DIPLOMOVÁ PRÁCE 4  bude udělen po odevzdání finální vytištěné verze diplomové práce. Bez zápočtu nelze uzavřít semestr/ročník a přihlásit se ke státní závěrečné zkoušce.

 

Formální náležitosti zprávy (hlavička)

  • Kód předmětu (DPxx) a školní rok
  • Jméno a příjmení studenta
  • Název práce (nemusí být nutně definitivní)
  • Vedoucí práce a jeho pracoviště (u vedoucích mimo LRR uveďte telefon a email)

 

Zpráva by měla mít následující strukturu

  • krátký úvod do problematiky včetně cílů práce (1 odstavec)
  • použité nebo zamýšlené experimentální metody (1 odstavec)
  • popis provedených experimentů a dosažených výsledků (1 odstavec); obrázky, schémata nebo grafy jsou nepovinné
  • další plánované experimenty
  • nepovinně seznam literatury (vhodné zejména pro DP1 a DP2)

 

Zpráva musí být schválena  (podepsána) vedoucím práce. Zprávu odevzdávejte oskenovanou ve formátu PDF.

Zpráva se odevzdává nejpozději na konci zkouškového období daného semestru!