Informace o podmínkách udělení zápočtu v předmětech LRR/BAPxx

Informace o podmínkách udělení zápočtu v předmětech LRR/BAP1, LRR/BAP2

 

Zápočet za předmět BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 1 bude udělen na základě semestrální zprávy z vaší činnosti v rozsahu 1-2 stran A4, podepsané vedoucím a odevzdané garantovi předmětu (Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.). Formální zpracování viz níže.

Zápočet za předmět BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2 bude udělen po odevzdání finální vytištěné verze bakalářské práce. Bez zápočtu nelze uzavřít semestr/ročník a přihlásit se ke státní závěrečné zkoušce.

 

Formální náležitosti zprávy (hlavička)

  • Kód předmětu (BAPxx) a školní rok
  • Jméno a příjmení studenta
  • Název práce (nemusí být nutně definitivní)
  • Vedoucí práce a jeho pracoviště (u vedoucích mimo LRR uveďte telefon a email)

 

Zpráva by měla mít následující strukturu

  • krátký úvod do problematiky včetně cílů práce (1 odstavec)
  • použité nebo zamýšlené experimentální metody (1 odstavec)
  • popis provedených experimentů a dosažených výsledků (1 odstavec); obrázky, schémata nebo grafy jsou nepovinné
  • další plánované experimenty
  • nepovinně seznam literatury

 

Zpráva musí být schválena (podepsána) vedoucím práce. Zprávu odevzdávejte oskenovanou ve formátu PDF.

Zpráva se odevzdává nejpozději na konci zkouškového období daného semestru!