Hybridomové a rekombinantní technologie (LRR / HTRP)

Cíle předmětu (anotace):
Přednáškový kurz má za cíl seznámit posluchače se základními otázkami hybridomové a rekombinantní technologie.
Požadavky na studenta
75% úspěšnost při písemném testu
Obsah
Imunitní systém. Imunitní odpověď. Imunoglobuliny – struktura, vlastnosti. Genetika a molekulární biologie protilátek. Reakce antigen-protilátka. Imunochemické metody. Charakteristika polyklonálních a monoklonálních protilátek, charakteristika rekombinantních protilátek. Charakteristika antigenu. Volba a příprava antigenu. Vlastnosti haptenů a metody konjugace. Imunisace a možnosti jejího provedení. Izolace a purifikace protilátek a jejich frakcí. Monoklonální protilátky: hybridomová technologie a její teorie. Charakteristika splenocytů, myelomových buněk a hybridomů, princip jejich selekce. Růstová charakteristika hybridomů. Metody selekce hybridomů produkujících protilátky, immunoassays. Uchovávání a manipulace s hybridomy. Produkce monoklonálních protilátek in vitro ve velkém měřítku; biotechnologie; srovnání s metodami in vivo. Rekombinantní protilátky a teorie jejich přípravy; molekulárně biologické principy. Volba expresního systému. Testování vznikajících protilátek. Přednosti a nevýhody. Vzájemné srovnání protilátek, jejich vlastností, náročnosti na experimentální vybavení a finance.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Harlow E., Lane D. Antibodies a laboratory manual. Cold Spring harbor Lab. USA, 1988.
  • Doporučená: Voet D., Voetová J. G. Biochemie. Victoria Publishing, Praha, 1990.
  • Doporučená: auct. Fundamental Techniques in Cell Culture: A Laboratory Handbook. Sigma-Aldrich, 2007.
  • Doporučená: Ferenčík M. Imunochémia. Alfa, Bratislava, 1989.
  • Doporučená: McCullough K., Spier R. E. Monoclonal antibodies in biotechnology: theoretical and practical aspects. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1990.
  • On-line katalogy knihoven
Časová náročnost

Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Příprava na zkoušku

10

Celkem

10

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Student by měl mít základní znalosti z imunologie.
Získané způsobilosti
Po absolvování kurzu by student měl být schopen: – Charakterizovat imunitní odpověď. – Popsat základy imuno-chemických metod. – Vysvětlit rozdíly mezi monoklonálními, polyklonálními a rekombinantními protilátkami. – Popsat a interpretovat hybridomové technologie. – Zvážit výhody a nevýhody monoklonálních, polyklonálních a rekombinantních protilátek.
Vyučovací metody
  • Přednášení
Hodnotící metody
  • Písemná zkouška