Buněčný cyklus a apoptóza (LRR / BUCY)

Cíle předmětu (anotace):
Získat znalosti o regulaci buněčného cyklu a mechanismech buněčné smrti.
Požadavky na studenta
Úspěšné absolvování ústní zkoušky – diskuse na dané téma
Obsah
Modelové organismy pro studium buněčného cyklu. Regulace buněčného cyklu (cyklin-dependentní kinasy, ubiquitinligasy). Duplikace chromosomů (struktura chromatinu, počátky replikace, regulace a kontrola průběhu). Raná mitóza (zahájení a regulace, proteinkinasy CDK, polo a aurora, kondenzace chromatinu, koheze chromatid). Mitotické vřeténko (mikrotubulární cytoskelet, centrosomy a kinetochory). Dokončení mitózy (kontrolní bod, anafáze a telofáze). Cytokineze (aktin a myosin, buněčná a jaderná membrána). Kontrolní body (reakce buňky na poškození DNA, senzory poškození a efektory opravy). Buněčný cyklus a nádorová transformace. Apoptóza fyziologické a patofyziologická. Vnější a vnitřní dráha (receptory a ligandy smrti, mitochondrie, apoptosom). Molekulární exekutoři (proteasy a DNAsy). Metody studia buněčného cyklu a apoptózy. Doporučené znalosti: Základní znalosti buněčné biologie, molekulární biologie a biochemie.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Základní: Knowles M., Selby P. Introduction to the Cellular and Molecular Biology of Cancer, 4th ed. Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0-19-852563-9.
  • Základní: Tannock I. F., Hill R. P., Bristow R. G., Harrington L. The Basic Science of Oncology. McGraw-Hill Professional, 2004. ISBN 0071387749.
  • Základní: Morgan D. O. The Cell Cycle: Principles of Control. New Science Press, Ltd., 2006. ISBN 0878935088.
  • On-line katalogy knihoven
Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získat znalosti o regulaci buněčného cyklu a mechanismech buněčné smrti.
Získané způsobilosti
Po absolvování kurzu by student měl být schopen: – Vysvětlit výhody a omezení častých modelů ve studiu buněčného cyklu. – Charakterizovat moderní metody studia buněčného cyklu. – Vysvětlit mechanismy regulace dělení buněk kinasami a proteasami. – Vysvětlit běžnou regulaci množení, diferenciace a smrti živočišné buňky.
Vyučovací metody
  • Přednášení
Hodnotící metody
  • Známkou