Biologie nádorových buněk (LRR / BNB)

Cíle předmětu (anotace):
Úvod do předmětu (základní terminologie a nomeklatura, historické milníky ve výzkumu karcinogeneze). Molekulární podstata nádorové transformace.
Požadavky na studenta
Úspěšné absolvování ústní zkoušky – diskuse na dané téma
Obsah
Úvod do předmětu (základní terminologie a nomeklatura, historické milníky ve výzkumu karcinogeneze). Molekulární podstata nádorové transformace (struktura chromatinu, klasifikace mutací, mutageny a karcinogeny, genetická nestabilita). Regulace genové exprese (transkripční faktory, epigenetické změny chromatinu a jejich role v karcinogenezi). Telomery a senescence (struktura a funkce telomer, telomerasa, imortalizace). Buněčný cyklus (růst a dělení, fáze cyklu, regulační mechanismy, kontrolní body normální a transformované buňky). Apoptóza (typy buněčné smrti, fyziologické a patofyziologické procesy, vnější a vnitřní dráha, molekulární exekutoři, metody detekce). Mitogenní signalizace a onkogeny (signální receptorová dráha, klasifikace onkogenů, mechanismy aktivace onkogenů). Nádorové supresory (důkaz existence, objev a klasifikace genů nádorových supresorů, teorie dvou zásahů). Nádorové kmenové buňky (hierarchie buněk v organismu, vlastnosti normální a nádorové kmenové buňky, signální dráhy regulující sebeobnovování, diferenciace, příklady maligní hematopoeze). Metastázy a angiogeneze (proces metastázování, intravasace a extravasace, adhezivní molekuly, proteasy, angiogeneze a neovaskularizace). Zavedené terapeutické postupy (cytotoxická chemoterapie, hormonální terapie, radioterapie). Moderní cílená terapie (inhibitory onkogenů, reaktivace nádorových supresorů, onkolytické viry, imunoterapie, vakcinace). Doporučené zkušenosti: Základní znalosti buněčné biologie, molekulární biologie a biochemie. Vhodné je absovování předmětu Bunečný cyklus a apoptóza.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Margaret Knowles and Peter Selby. Introduction to the Cellular and Molecular Biology of Cancer. Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0-19-8525.
  • Doporučená: F. Macdonald, C.H.J. Ford, A.G. Casson. Molecular Biology of Cancer. BIOS Scientific Publishers, 2004. ISBN 1859962475.
  • Doporučená: Lauren Pecorino. Molecular Biology Of Cancer: Mechanisms, Targets, And Therapeutics. Oxford University Press, 2005. ISBN 0199264724.
  • Doporučená: Zdeněk Kolář a kol. Molekulární patologie nádorů. Epava, 2003. ISBN 80-86297-15-2.
  • Doporučená: Ian F. Tannock, Richard P. Hill, Robert G. Bristow, Lea Harrington. The Basic Science of Oncology. McGraw-Hill Professional, 2004. ISBN 0071387749.
  • On-line katalogy knihoven
Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získat znalosti o molekulární podstatě nádorové transformace.
Získané způsobilosti
Po absolvování kurzu by student měl být schopen: – Vyjmenovat a vysvětlit základní terminologii molekulární onkologie – Vyjmenovat nejdůležitější historické momenty ve výzkumu molekulární onkologie – Vysvětlit příčiny maligních transformací na genetické a biochemické úrovni – Vysvětlit procesy buněčných transformací a vývoje rakoviny – Vysvětlit principy klasické chemoterapie – Vysvětlit principy moderní cílené terapie a navrhnout nové postupy.
Vyučovací metody
  • Přednášení
Hodnotící metody
  • Známkou
  • Ústní zkouška