Obecná biologie (BOT / OBBC) – výukové materiály

L. Spíchal

Základem přednášky je popis struktury a funkce živé hmoty na molekulární, buněčné, tkáňové a orgánové úrovni a prezentace současných experimentálních přístupů a modelů (transgenní organismy) sloužících k jejich poznání a objasnění. Obecná charakteristika živých soustav: obecné vlastnosti organismů, hierarchická výstavba (organizace, strukturace) organismů (úroveň intramolekulární, molekulární, nadmolekulární, podbuněčná, buněčná, tkáňová, orgánová, mezi organismy), biologické vědní obory. Chemické složení živých soustav: biogenní prvky, voda a anorganické látky, nízkomolekulární organické látky, vysokomolekulární organické látky, nebuněčné formy živých soustav (viry). Struktura buňky: buňka prokaryotní a eukaryotní, buňka rostlinná a živočišná, stavba prokaryotní buňky, stavba eukaryotní buňky. Rostlinná pletiva: pletiva pravá a nepravá, pletiva dělivá a trvalá, pletiva podle funkce, systémy pletiv. Systém pletiv krycích (SPK): SPK v primární stavbě (kořen, stonek, list), SPK v sekundární stavbě (kořen, stonek). Systém pletiv vodivých (SPV): SPV v primární stavbě, SPV v sekundární stavbě (druhotné tloustnutí). Systém pletiv základních (SPZ): SPZ podle umístění, SPZ podle funkce. Rostlinné orgány vegetativní: kořen (vnější stavba, vnitřní stavba, metamorfózy, význam), stonek (dtto), list (dtto). Rostlinné orgány generativní: květy a květenství, plody a plodenství, semena. Živočišné tkáně: tkáně epitelové (podle tvaru buněk, podle vrstevnatosti, podle funkce), tkáně pojivové (vazivové, chrupavkové, kostní), tkáně svalové (hladká, příčně pruhovaná, srdeční), tkáně smyslové a nervové. Orgány a orgánové soustavy živočichů: soustavy tělního pokryvu, soustavy opěrné a pohybové, soustavy výměny a přeměny látek a energií, soustavy rozmnožovací, soustavy řídící, orgány odvozené, tělní dutiny. Tělesné tvary rostlin a živočichů: tvary rostlinných těl (thallus, kormus, příčiny vývoje), tvary živočišných těl (souměrnost, topografie, adaptace, konvergence, divergence).

Rozsypal S. a kol.: Přehled biologie, SPN Praha, 1987